Algemene voorwaarden

Algemeen
1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van Squash Ede.

1.2. De lidmaatschapsacties hebben alleen betrekking op de 12 en 24 maanden lidmaatschapsvormen van de Squash Ede.

Voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Squash Ede en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Squash Ede en het Lid.

2.2. Squash Ede is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Squash Ede zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Squash Ede te zijn ontvangen.

Lidmaatschap
3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.

3.2. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan Squash Ede mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. (Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; “Bedrijfslidmaatschap”)). Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 6.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is Squash Ede gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van Squash Ede, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van Squash Ede).

3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Squash Ede worden overgedragen.

3.4. Squash Ede behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.5. Squash Ede zal gerechtigd zijn om, op welk tijdstip dan ook, identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

3.6. Het Lid mag gedurende de openingstijden Squashen en trainen bij Squash Ede.

Lidmaatschapsgelden
4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso of contant vooruit voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling te worden voldaan, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).

4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Squash Ede, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.

4.4. Squash Ede behoudt zich het recht voor om achterstallige betalingen te innen via SEPA automatische incasso.

4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan Squash Ede te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Squash Ede tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. Squash Ede heeft het recht om haar verplichtingen op te schorten zolang het lid zijn verplichtingen niet nakomt. Nadat het lid aan zijn verplichtingen, te weten het betalen van alle openstaande termijnen tot einde lidmaatschap, heeft voldaan is Squash Ede gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Het lid wordt als dan in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de sportfaciliteiten van Squash Ede, waarbij de periode gelijk gesteld wordt aan de duur van de daadwerkelijke opschorting.

4.6. Indien Squash Ede over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Squash Ede het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Squash Ede tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

4.7. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.

4.8. Squash Ede is te allen tijde gerechtigd om haar horeca prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.9. Squash Ede is bevoegd om op 1 januari en 1 juli van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%.

Privacy
5.1 Squash Ede verwerkt persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

6. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

6.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij Squash Ede opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

6.2. De opzegging kan worden gedaan per e-mail (incasso@squashnederland.nl) onder vermelding van Squash Ede.

6.3. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van Squash Ede – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van dertig kilometer van Squash Ede of een met Squash Ede gelieerd Squashcentrum, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 28 dagen.

6.4. Squash Ede mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

Opschorting (tijdelijk stopzetten)
7.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Squash Ede het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van Squash Ede – deugdelijk bewijs.

7.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

7.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

Openingstijden
8.1. Squash Ede is bevoegd om clubs geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

8.2. Squash Ede is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.

8.3. Squash Ede is bevoegd de in de Overeenkomst vermelde club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Indien de in de Overeenkomst vermelde club om welke reden dan ook geen sportfaciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid ermee akkoord dat hij/zij bij een van de andere clubs van Squash Ede, of een met Squash Ede gelieerde onderneming, kan sporten en gaan, indien deze verhindering langer dan 14 dagen duurt, voor de duur van de verhindering, de Overeenkomst en de incassomachtiging automatisch over naar één van de andere clubs van Squash Ede of een met Squash Ede gelieerde onderneming, met dien verstande dat die andere club binnen een straal van 15 km van de in de Overeenkomst vermelde club ligt.

Klachten en Informatieverplichting
9.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Squash Ede te worden doorgegeven.

9.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Squash Ede kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

9.3. In geval van klachten dienen deze per mail te worden gericht aan info@squashede.nl.

Training
10.1. Squash Ede, dan wel derden, bieden zogenaamde personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Aansprakelijkheid
11.1. Squash Ede is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Squash Ede of haar leidinggevenden.

11.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Squash Ede, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van Squash Ede.

Huisreglement
12.1. Het Lid is bekend met de door Squash Ede gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig bij Squash Ede en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de bar van Squash Ede. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

12.2. Squash Ede kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

Slotbepalingen
13.1. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

13.2. Op alle door Squash Ede gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, ter beoordeling van de bevoegde rechter te Haarlem.